ACİLLLL !!! Dini tasavvufi halk edebiyatı kapsamlı bilgi !

'Türkçe-Edebiyat' forumunda QUWARZ tarafından 28 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. QUWARZ

  QUWARZ emonational rocker bunny

  Katılım:
  24 Haziran 2007
  Mesaj:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  yok!!!

  Dini Tasavvufi halk edebiyatı genel özellikelri nazım birimi örnekleme ve inceleme lazım dönem ödevim için yardımcı olabilecek öğretmenler veya bununla ilgili kaynaklara sahip olanlar yardımcı olursa sevinirim simdiden teşekkurler....
   
 2. anakinrick

  anakinrick 1.618

  Katılım:
  11 Haziran 2008
  Mesaj:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  now, after, forever ...

  arkadaşım bu bizim lise2 hocanın verdiği yazılar umarım işine yarar
  C-TEKKE EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ:
   Dini tasavvufi düşünceyi yaymak düşüncesiyle gelişen bir edebiyattır.
   Bu edebiyatın konusu; “Allah aşkı ve Vahdet-i Vücud” düşüncesidir.
   Aruz vezni ve hece vezni birlikte kullanılmıştır.
   Dili halkın anlayabileceği bir dildir.
   Tekke şairlerinin çoğu, tarikatlardan yetişmiş şeyh ve dervişlerdir.
   Tekke şairleri, cehennemden korkutmayı değil; aşk yoluyla Allah’ı sevdirerek, insanları Allah’a yaklaştırma yolunu seçmiştir.
   “Tevhid inancı, peygamber sevgisi, ahlak, iyilik, dinle ilgili konular, ölüm vb.” temalar işlenmiştir.
   Bu edebiyatın kendine has nazım şekli yoktur. Hem divan edebiyatı hem de halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. “Gazel, mesnevi ve koşma” tarzını sıkça kullanmışlardır.
   Tekke edebiyatı nazım türlerinin başlıcaları şunlardır: “İlahi, nefes, nutuk, deme, tapuğ, şathiye, devriye”
   Saz şairlerine ve divan şairlerine göre daha geniş kitlelere seslenirler. Amaçları saraydaki padişahtan dağdaki okumayan çobana kadar herkese Allah sevgisini aşılamaktır.
   Şiirlerin besteli olması etki alanını genişletir.
   Halkın ruh yükselişinde, irfan ve hüner sahibi olmasında, nefis ve karakter eğitiminde büyük emekleri vardır. Bu yüzden halk tarafından çok sevilirler.
   Tekke şairleri çoğunlukla bilgin kişilerdir. Çağın bütün ilimlerini bilirler.
   Din ve tasavvufla ilgili tüm kahramanlar, efsaneler, timsaller sık kullanılır.

  TEKKE EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ
  1.İLAHİ:
   Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan şiirlere denir.
   Özel bir ezgiyle okunur.
   Hecenin 7’li 8’li 11’li kalıbıyla söylenir.
   Divan şiirindeki tevhid ve münacaatın Halk şiirindeki karşılığıdır.
   İlahiye Mevleviler “ayin”; Bektaşiler “nefes”; Gülşeniler “tapuğ”; Halvetiler “durak”; diğer tarikatlar “cumhur” adı verir.
   En ünlü şairi Yunus Emre’dir.

  2.NEFES
   Bektaşi şairlerinin söyledikleri şiirlere denir.
   Allah’a ulaşma yolları, mürşide duyulan hayranlık, müridliğin adabı gibi konularda yazılır.
   Tasavvuftaki Vahdet-i Vucud düşüncesi anlatılır.
   Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler de söyler.
   Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslup vardır.

  3. NUTUK
   Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir.

  4.DEVRİYE
   Devir kuramını anlatan şiirlere denir.
   Yaradılış felsefesini işler.

  5.ŞATHİYE
   İnançlardan teklifsizce, alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir.
   Görünüşte saçma sanılan bu şiirler, gerçekte tasavvuf ile ilgilidir.

  6.HİKMET
   İnsanlara Allah inancını aşılamak ve İslam’ı öğretmek amacıyla Ahmet Yesevi’nin yazmış olduğu tasavvufi şiirlerdir.

  7.DEME
   Alevi tarikatiyle ilgili temaları işleyen şiirlerdir.

  NOT:
   Halk şiirinde aruz ölçüsüyle düzenlenmiş şiirler de vardır.
   Bunlar Divan edebiyatının Halk edebiyatına etkisiyle oluşmuştur.
   Halk edebiyatında özel bir adla anılan ve aruzla oluşturulan bu yoldaki nazım biçimleri şunlardır:
   Divan(divani), selis, semai, kalenderi, satranç, vezn-i ahar

  TEKKE EDEBİYATI SANATÇILARI
   AHMET YESEVİ:
   Tekke şiirinin kurucusudur.
   Yesevi tarikatini kurmuştur.
   Halk dilini coşkulu bir lirizmle, özentisiz bir söyleyişle kullanır.
   Tasavvuf prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır.
   Şairlik iddiası içinde değildir.
   İnançla ilgili fikir ve duygularını halka daha iyi duyurabilmek için şiir söyler.
   Şiirlerini hece ölçüsü ve halk edebiyatı nazım biçimleriyle yazar.
   ”Divan-ı Hikmet” adlı eseri vardır.

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (1201-1273):
   Tasavvuf edebiyatının en önemli sanatçısıdır.
   Mevlevi tarikatını kurmuş, “Mesnevi” adlı eseriyle İslam dünyasını etkilemiştir. Mesnevi Farsça yazılmıştır.
   Mesnevisinde tasavvufun açıklanması ile ilgili hikayeler, semboller, öğütler vardır.
   Mevlana sanatı mabede sokar, sanatı ibadetten sayar.
   Onun için hayatın her anı, her davranış şiir, müzik sema ve bütün bütün güzel sanatlarla uğraşmaktan ibarettir.
   Allah’a ulaşmanın tek yolu, insandaki nefsi yenmek, üstün insan olmaktır.
   Ölümü “şeb-i arus” (düğün gecesi) olarak telakki eder.
   Eserlerini dönemin edebiyat dili olan Farsça ile yazmıştır.
   ESERLERİ: “Mesnevi”, “Divan-ı Kebir”, “Fih-i Mafih”, “Mektubat”, “Mecalis-i Seba”, “Rubailer”

   HACI BEKTAŞ-I VELİ (1209-1270):
   13.yy’da yaşamıştır, Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.
   Ahmet Yesevi’den ders almıştır.
   A.Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir.
   Orhan Gazi’ye düzenli ordu kurma fikrini benimsetmiştir.
   Yenilikçi ve yol göstericidir.
   Ondaki sevginin kaynağı Allah sevgisidir.
   Bilinen en önemli eseri “Makâlât” tır. “Sohbetler, sözler” anlamına gelir. Eserde “Hz Adem’in yaratılışı, Şeytan ve Şeytani işler, Allah’ın birliği” gibi konuları ele alınmıştır.

  YUNUS EMRE (1249-1322):
   Eskişehir’de doğup öldüğü söylenir.
   Şiirlerindeki bilgilerden ümmî olduğu çağrışımı anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda ise iyi bir eğitim aldığı söylenir.
   Hayatı efsanelerle örülmüştür.
   Tekke edebiyatının en güçlü, en büyük şairidir.
   Halk dilini özentisiz, coşkulu bir şekilde kullanmıştır.
   Türk diline dinamik bir anlatım yeteneği katmıştır.
   Şiirlerinin özünde derin bir Allah ve insan sevgisi, tasavvufa bağlılık görülür.
   Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Lirik bir şairdir.
   Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.
   İşlediği konular yönüyle evrenseldir. Her sınıfı, ırkı; her dini sınırsız bir hoşgörüyle kucaklar.
   Şiirlerinde “Allah aşkı, sevgi, ölüm, varlık-yokluk” kavramlarını işler.
   Eserleri: Divan, Risaletü’n- Nushiye

   HACI BAYRAM VELİ(1352-1429):
   Güçlü bir medrese eğitimi görmüştür.
   Bayramiye tarikatinin kurucusudur.
   Mutasavvıf bir halk şairidir.
   Hece ölçüsüyle söylediği manzum “Nutuk”u önemlidir.
   Şiirlerinde Yunus Emre’nin söyleyiş özelliği görülür.

   AŞIK PAŞA(13.-14.YY.):
   13. ve 14. yy. Tekke şairidir.
   Bilim dilinin Arapça; şiir dilinin Farsça olduğu bir dönemde bilinçli bir Türkçecilik anlayışıyla şiir yazmıştır.
   Hece ile yazdığı şiirlerinde Yunus Emre’nin etkisindedir. Aruzla da şiirler yazmıştır.
   Anadolu Türklerine tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı “Garibname” adlı eseri ünlüdür.

   KAYGUSUZ ABDAL(15.YY.):
   Alevi-Bektaşi halk şiirinin kurucusu sayılır.
   Yunus Emre’nin etkisinde hem hece hem de aruzla şiirler yazmış; bunları “Kaygusuz Abdal Divanı” nda toplamıştır.
   Nükteli ve iğneli bir dili vardır.
   Şiirlerinde hicivli, mizahlı, yer yer sembollerle tekerlemeli bir övgü içerisinde hem sofularla hem de insanlık kusurlarıyla alay eder.
   İyi bir öğrenim görmüştür.
   Kimi şiirlerinde “Sarayi” mahlasını kullanmıştır.
   Nesirle yazılmış eserleri de vardır: “Budalaname”. Cefriyye-i Kaygusuz (fal kitabı)

   EŞREFOĞLU RUMİ( ? -1409):
   15.yy. tasavvuf şairlerindendir.
   Hacı Bayram Veli’ye derviş ve damat olmuştur.
   Yunus Emre’nin izinde yürümüş, hem aruz hem heceyle şiirler yazmıştır.
   Bir divanda topladığı şiirlerinde tasavvuf ilkelerini yaymaya çalışmıştır.


   PİR SULTAN ABDAL (?-1560):
   16.yy.da yaşamış bir Bektaşi şairidir. Bektaşilerin en büyük şairidir.
   Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur. Hızır Paşa tarafından Sivas'ta öldürülmüştür.
   Tasavvuf, tabiat,aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konular işler.
   Divan edebiyatında etkilenmemiştir. Bütün şiirlerini hece ile söylemiştir.
   Şiirlerinde sade bir halk dili vardır.
   Şii-Batıni inanışları coşkun bir lirizmle dile getirmiş, nefesleri çok geniş coğrafyada sevilerek okunmuştur.
   Şiirlerinde derin bir tasavvufa rastlanmaz.
   

Bu Sayfayı Paylaş