Kaside Açıklaması Ve Örneği

'Türkçe-Edebiyat' forumunda Ata Kızı tarafından 9 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. Ata Kızı

  Ata Kızı Moderator

  Katılım:
  23 Mayıs 2010
  Mesaj:
  0
  Ödül Puanları:
  12

  · Kaside
  · Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 bölümden oluşur:
  Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. Bu ilk bölüme, aşıkane duygular yer alıyorsa "nesib", bahar, doğa, bayram gibi konulara değiniliyorsa "teşbib" adı verilir.
  İkinci bölüm girizgah ya da girizdir. Genellikle tek beyitten oluşur ve burada şair medhiyeye (övgüye) geçeceğini bildirir. Girizgah konuya uygun ve nükteli olmalıdır.
  Üçüncü bölüm medhiyedir. Bu bölümde asıl konu anlatılır. Beyit sayısı konuya ve şaire göre değişen medhiye bölümü kasidenin en sanatlı beyitlerini içerir.
  Kasidenin dördüncü bölümü tegazzüldür. Tegazzül, 5-12 beyit arasında değişir. Kasidenin başında ya da sonunda yer alabilir. Bu bölüm her kasidede bulunmayabilir.
  Beşinci bölüm fahriyedir. Şair bu bölümde de kendisini över.
  Kasidenin son bölümü duadır. Bu bölümde önceki beyitlerde övgüsü yapılan kişi için dua edilir.
  Kasideler, nesib bölümünde ele alınan konuya göre göre kaside-i bahariyye, kaside-i ramazaniyye, kaside-i hammamiyye olarak adlandırılır. Uyaklarına göre r harfi ile bitiyorsa kaside-i raiyye, l harfiyle bitiyorsa kaside-i lamiyye, m harfiyle bitiyorsa kaside-i mimiyye diye anlandırılır. Rediflerine göre de, tevhid, münacaat, methiye diye bölümlenir. Kasidenin en güzel beyiti "beyt-ül kaside"dir. Şairin adının geçtiği beyite ise "tac beyit" denir.

  KASİDE-İ BAHÂRRİYE-KASİDEİ RÂ’İYYE

  Der-sıfat-ı bahâr ve Midhat-i Alî Paşa-ya kâmkâr
  Rûh-bahş oldı Mesîhâ-sıfat enfâs-ı bahâr

  Matla bölümü

  Açdılar dîdelerin hâb-ı ademden ezhâr
  Taze cân buldı cihân erdi nebâtâta hayât

  Ellerinde harekât eyleseler serv ü cenâr
  Döşedi yine cemen nat-ı zümrüddün-fâmın

  Şîm-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gulzâr
  Yine ferrâş-ı sabâ sahn-ı ribât-ı çemene

  Geldi bir kâfile kondurdı yüki cümle bahâr
  Leşker-i ebr çemen mülkine akın saldı

  Turma yağınada meger niteki bagi Tatar
  Farkına bir nice per takınur altun telli

  Hayl-i ezhâra meger zanbak olupdur serdâr
  Dikdi leşgergeh-i ezhâra sanavber tugın
  Haymeler kurdı yine sahn-ı çemende eşcâr

  Nesib veya teşbib bölümü

  Döşedi mihr-i felek yolları dîbâlar ile
  Etdi teşrif çemen mülkini sultân-ı bahâr

  Subhdem velvele-i nevbet-i şâhi mi degül
  Savt-ı murgân-ı hoş-elhân u sadâ-yı kûhsâr

  Çemen etfalinün uyhuların uçurdı yine
  Subhdem gulgule-i fâhte gülbânk-i hezâr

  Dâye-i ebr yine goncelerün şebnemden
  Başına akça dizer nite ki eafâl-ı sıgâr

  Mevsim-i rezm degüldür dem-i bezm erdi deyu
  Sûsenün hançerini tutdı serâpâ jengâr

  Semenün sîne-i sîmînin açup bâd-ı seher
  Çözdi gülşende gülün tügmelerin nâhun-ı hâr

  Pîrehen berg-i semen gûy-ı girîbân şebnem
  Gülsitân oldı bugün bir sanem-i lâle-i zâr

  Zib ü fer virmek içün rûy-ı arûs-ı çemene
  Yâsemen şâne sâbâ mâşita âb ayinedâr

  Dürr ü yâkût ile bir nahl-i murassâ sandum
  Ergavân üzre dökülmüş katarât-ı emtâr

  Şişe-i çarhda gör bunca murassâ nahli
  Nice ârâste kılmış anı sun’-ı Cebbâr

  Berg-i ezhârı hevâ şöyle çıkardı feleğe
  Pür kevâkib görünür günbed-i çerh-ı devvâr

  Dem-i İsâ dirilur bûy-ı buhûr-ı Meryem
  Açdı zanbak yed-i beyzâyı kef-i Mûsâ-vâr

  Zanbakun goncasıdur bâğa gümüş bâzûbend
  Za’ferân ile yazılmış ana hatt-ı tûmâr

  Cam-ı zerrîni tolu bâde-i gülreng almış
  Gül-i ra’nâ seherî kılmak içün def-i humâr

  Dehen-i gonca-i ter dürlü letâ’if söyler
  Gülüp açılsa aceb mi gül-i rengîn-ruhsâr

  Güher-i fursatı aldırma sakın devr-i felek
  Sîm ü zerle gözini boyamasun nergis-vâr

  Câm-ı mey katreleri sübha-ı mercân olsun
  Gelünüz zerk u riyâdan edelüm istiğfâr

  Lâle sahrâyı bugün kân-ı Bedaşân etdi
  Jâle gülzâra nisâr eyledi dürr-i şehvâr

  Girizgah bölümü

  Dâmenin dürr ü cevâhirle pür etdi gül-i ter
  Ki ede hâk-i der-i hazret-i Paşaya nisâr

  Sahib-i tîg ü kalem mâlik-i câm u hâtem
  Âsaf-ı Cem-azamet dâver-i Cemşîd-vekâr

  Âsmân-pâye hümâ-sâye Ali Paşa kim
  Eremez tâk-ı celâline kemend-i efkâr

  Şâh-ı gül neşv ü nemâ bulsa nem-i lutfından
  Ola her gonca-i ter bülbül-i şirîn-güftâr

  Âb u gil müşgi ü gülâb ola çemen sathında
  Bûy-ı hulkıyla güzâr etse nesîm-i eshâr

  Tab’ı vakkâdın enger âteş-i rahşân görse
  Kızara ahker-i sûzân nitekim dâne-i nâr

  Güneşi keff-i zer efşânına benzer der idüm
  Almasa mâha atâ eyledüngin âhır-ı kâr

  Şöyledür keff-i güher-pâşı yemin etmek olur
  Ki atâsından erer bahre gınâ kâne yesâr

  Medhiyye (maksat veya maksût) bölümü

  Manzar-ı kasr-ı sa’âdetden anun re-yi gibi
  Rûy göstermedi bir şâhid-i hurrem-dîdâr

  Bâğ-i cihânda nihâl-i kereminden derilür
  Lutf-ı bî-minneti meyvelerinden her bâr

  Manzar-ı himmetinün kungure-i rif’atine
  Eremez sarsar-ı tufân-ı fenâ birle gubâr

  Eşiği hâki imiş yüz sürecek hayf deyu
  Taşaantaşa urur başını şimdi enhâr

  Serverâ cânı mı var devletün eyyâmunda
  Sünbülün turrasına el uzada şâh-ı çenâr

  Eylemez kimse bugün kimse elinden nâle
  Bezm-i işretde meger mutrib elinden evtâr

  Şer’a uymaz nidelüm nâle vü zâr eyler ise
  Gerçi kânûna uyar zemzeme-i mûsîkâr

  Geşt ederken çemen-i medh ü senârı hâtır
  Layih oldı dile nâgâh bu şi’r-i hemvâr

  Tegazzül bölümü

  Gül gibi gülşene kılmaz nola arz-ı dîdâr
  Hayli döküldi saçıldı yolına fasl-ı bahâr

  Reşk-i dendânun ile hançere düşdi lâle
  Berg-i sûsende gören etdi sanur anı karâr

  Geçemez çenber-i gîsûy-ı girih-gîründen
  Gerçi ki za’f ile bir kıla kalupdur dil-i zâr

  Turralar mülket-i Çin nâfe-i müşgîn ol hâl
  Gözün âhû-yı Huten gamzeleründür Tatar

  Dil-i mecrûha şifâ-bahş ruh u la’lündür
  Gülbeşekkerle bulur kuvvet-ı tab’ı bîmâr

  Değme bir gevheri kirpüğüne salındıramaz
  Göreli la’l-i revân-bahşunı çeşm-i hûnbâr

  Bu bölüm "taç beyit"

  Koma Bâkî kulunı cur’a sıfat ayakda
  Dest-gîr ol ana ey dâver-i alî-mikdâr

  Bâğ-ı medhünde olur cümleye gâlip tenhâ
  Bahs içün gelse eğer bülbül-i hôş-nağme hezâr

  Fahriyye bölümü

  Puhtedür gayrılar eş’arı meger puhte piyâz
  Hâm anberdür eger hâm ise de bu eş’âr
  Hâm var ise eger micmere-i nazmunda

  Dâmen-i lutfun anı setr ede ey fahr-ı kibâr
  Bahr-ı eş’âra yeter urdı sutûr emvâcın
  Demidür k’ide du’â dürlerini zîb-i kenâr

  Kasidenin duası

  Lâlelerle bezene nitekim deşt ü sahrâ
  Nitekim güller ile zeyn olan dest ü destâr

  Nitekim lâlelerle şebnem ola üftâde
  Güllere âşık-ı şeydâ geçine bülbül-i zâr

  Makta bölümü

  Gül gibi hurrem u handân ola rûy-ı bahtun
  Sâgar-ı ayşun ola lale-sifat cevherdâr
   

Bu Sayfayı Paylaş